REGULAMIN

Konkursu II edycji Niebywalencji – Festiwalu im J. Przybory

Kraków

REGULAMIN

Konkursu Festiwalu im J. Przybory

 

Jaworzno 17- 18.11. 2018 r.

 

 ORGANIZATORZY

 1. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej “PAKA”
  2. Organizator powołuje Biuro Organizacyjne w składzie: Dyrektor Festiwalu, Dyrektor Artystyczny i Komisarz Konkursu, Producent Festiwalu.
 2. Biuro Organizacyjne zaprasza do Jury konkursu twórców z uznanym dorobkiem artystycznym. Zadaniem Jury jest ocena programów w finale Konkursu i werdykt końcowy.
 3. Komisarz Konkursu powołuje komisję, która ocenia nadesłane materiały i ustala listę uczestników konkursu festiwalowego.

 

UCZESTNICY

 1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział wszyscy, którzy ukończyli 15 rok życia
 2. Podstawą do wzięcia udziału w konkursie Festiwalu jest przesłanie na adres mailowy komisarza konkursu agnieszka.kozlowska@paka.pl do 15.10. 2018 wypełnionej karty zgłoszenia dostępnej na stronie www.festiwalprzybory.pl. Do karty należy dołączyć nagranie programu na płycie CD lub w postaci pliku załączonego do poczty elektronicznej. W przypadku przesyłania płyty należy skontaktować się wcześniej z komisarzem konkursu. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi.
 3. Uczestnik konkursu Festiwalu ma możliwość wyboru prezentacji i może przedstawić:

– własną interpretację wybranej przez siebie piosenki  J Przybory

– własną interpretację tekstu J. Przybory w formie recytacji

– krótką formę teatralno muzyczną, nie dłuższą niż 15 minut inspirowaną twórczością
J. Przybory

 1. Do konkursu należy zgłosić program, który nigdy wcześniej w całości (lub w wymiarze ponad 80% programu) nie był prezentowany w ogólnopolskiej TV.
 2. Uczestnikom występującym podczas Festiwalu Organizator zapewnia zakwaterowanie i bezpłatny wstęp na wszystkie imprezy Festiwalu.
 3. Lista uczestników zakwalifikowanych do finału zostanie ogłoszona 22.10.2018

III. KWALIFIKACJE

 1. Komisarz Konkursu wraz z powołaną komisją na podstawie otrzymanych zapisów zaprasza zakwalifikowanych artystów do prezentacji programu podczas Festiwalu, który odbędzie się w Jaworznie w dn.17 i 18 listopada 2018.
 2. Decyzja Komisji w zakresie kwalifikacji jest ostateczna.

JURY

 1. Jury wybiera spośród siebie przewodniczącego, którego zadaniem jest koordynacja działań jury i ogłoszenie werdyktu.
 2. Jury ogląda wszystkie występy Finału Konkursu.
 3. Końcowe obrady Jury toczą się przy drzwiach zamkniętych.
 4. W całości werdykt Jury odczytywany jest podczas Koncertu Galowego
 5. Werdykt Jury w zakresie oceny programów oraz rozdziału nagród jest ostateczny.FINAŁ KONKURSU
 1. Prezentacje finałowe odbędą się w dn 17 listopada 2018 r. i mają charakter otwarty.
 2. Konkurs kończy się Występem Laureatów w ramach Koncertu Galowego na którym ma miejsce oficjalne odczytanie werdyktu i wręczenie nagród w dn. 18.11.18.
 3. Montaż (demontaż) scenografii własnej artysty przed występem nie może trwać dłużej niż 5 minut.

 

NAGRODY

 1. Organizator przygotowuje nagrody za całość programu oraz wyróżnienia za elementy programu.
 2. Przewidziano nagrodę główna – finansową oraz nagrody dodatkowe
 3. Wszystkie nagrody przygotowuje organizator przy współpracy z partnerami Festiwalu
 4. Pełna lista nagród zostanie podana do publicznej wiadomości do końca września 2018 roku

VII. PROMOCJA KONKURSU I JEGO LAUREATÓW

 1. Organizatorzy zapewniają promocję konkursu i laureatów poprzez m.in. umieszczenie informacji na stronie internetowej Festiwalu oraz jego partnerów , w wydawnictwach, rozesłanie informacji do mediów, centrów kultury, centrów kultury studenckiej.

 

VIII. PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik  oświadcza, iż w pełni przysługują mu prawa do programu i jego części będącego przedmiotem prezentacji konkursowych, a w zakresie w jakim osobiście nimi nie dysponuje, oświadcza, iż jest uprawniony do ich przenoszenia na podstawie właściwego pełnomocnictwa udzielonego mu przez autora lub prezentującego artystyczne wykonanie.

 1. Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania programem będącym przedmiotem prezentacji konkursowych, Wieczoru Laureatów i Koncertu Galowego. W szczególności uczestnik przenosi na Organizatora prawa autorskie (prawa pokrewne) wraz z prawem do korzystania z praw zależnych, na cały okres ich trwania na polach eksploatacji określonych w odrębnym oświadczeniu, które Organizator przedstawi przed prezentacjami finałowymi.
 2. Uczestnicy Festiwalu oświadczają, że wyrażają zgodę na użycie swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w akcjach promocyjnych i informacyjnych dotyczących Festiwalu
 3. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo dysponowania zarejestrowanym materiałem (foto, audio, video itp.) z Przeglądu, w tym sprzedaży praw do emisji w TV.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzyga zarząd

Stowarzyszenia Promocji Sztuki Kabaretowej „PAKA”.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie.
 2. Wysłanie karty zgłoszeniowej na adres agnieszka.kozlowska@paka.pl jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.