REGULAMIN

Konkursu II edycji Niebywalencji – Festiwalu im J. Przybory

Kraków

I. ORGANIZATORZY
1. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej “PAKA”
2. Organizator powołuje Biuro Organizacyjne w składzie: Dyrektor Festiwalu, Dyrektor Artystyczny i Komisarz Konkursu, Producent Festiwalu.
3. Biuro Organizacyjne zaprasza do Jury konkursu twórców z uznanym dorobkiem artystycznym. Zadaniem Jury jest ocena programów w finale Konkursu i werdykt końcowy.
4. Komisarz Konkursu ocenia nadesłane materiały i ustala listę uczestników konkursu festiwalowego.

II. UCZESTNICY
1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział wszyscy, którzy ukończyli 15 rok życia
2. Podstawą do wzięcia udziału w konkursie Festiwalu jest przesłanie na adres mailowy komisarza konkursu agnieszka.kozlowska@paka.pl do – termin podamy po ustaleniu nowej daty Festiwalu wypełnionej karty zgłoszenia dostępnej na stronie www.paka.pl. Do karty należy dołączyć nagranie programu na płycie CD lub w postaci pliku załączonego do poczty elektronicznej. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi.
3. Uczestnik konkursu Festiwalu ma możliwość wyboru prezentacji i może przedstawić:
– własną interpretację wybranej przez siebie piosenki J. Przybory
– własną interpretację tekstu J. Przybory w formie recytacji lub scenki do 10 minut
– krótką formę teatralno muzyczną, nie dłuższą niż 10 minut inspirowaną twórczością J. Przybory
4. Do konkursu należy zgłosić program, który nigdy wcześniej w całości (lub w wymiarze ponad 80% programu) nie był prezentowany w ogólnopolskiej TV.
5. Uczestnikom występującym podczas Festiwalu Organizator zapewnia zakwaterowanie i bezpłatny wstęp na wszystkie imprezy Festiwalu.

III. KWALIFIKACJE
1. Komisarz Konkursu na podstawie otrzymanych zapisów zaprasza zakwalifikowanych artystów do prezentacji programu podczas Festiwalu, który odbędzie się w Krakowie w dn……
2. Decyzja Komisarza w zakresie kwalifikacji jest ostateczna.

IV. JURY
1. Jury wybiera spośród siebie przewodniczącego, którego zadaniem jest koordynacja działań jury i ogłoszenie werdyktu.
2. Jury ogląda wszystkie występy Finału Konkursu. Po prezentacjach konkursowych w ustalonym terminie jury spotyka się z artystami na krótkim omówieniu występów.
3. Końcowe obrady Jury toczą się przy drzwiach zamkniętych.
4. W całości werdykt Jury odczytywany jest podczas Koncertu Galowego
6. Werdykt Jury w zakresie oceny programów oraz rozdziału nagród jest ostateczny.

V. FINAŁ KONKURSU
1. Prezentacje finałowe odbędą się w dn ………….. i mają charakter otwarty.
2. Konkurs kończy się Występem Laureatów w ramach Koncertu Galowego na którym ma miejsce oficjalne odczytanie werdyktu i wręczenie nagród w dn. ……….
3. Montaż (demontaż) scenografii własnej artysty przed występem nie może trwać dłużej niż 5 minut.

VI. NAGRODY
1. Organizator przygotowuje nagrody za całość programu oraz wyróżnienia za elementy programu.
2. Nagroda główna wynosi 2000 zł
3. Nagrody dodatkowe przygotowuje organizator przy współpracy z partnerami Festiwalu
4. Nagrody organizatora (z wyjątkiem nagrody głównej) i wyróżnienia mają charakter honorowy.

VII. PROMOCJA KONKURSU I JEGO LAUREATÓW
1. Organizatorzy zapewniają promocję konkursu i laureatów poprzez m.in. umieszczenie informacji na stronie internetowej PAKI, w wydawnictwach, rozesłanie informacji do mediów, centrów kultury, centrów kultury studenckiej.

VIII. PRAWA AUTORSKIE
1.Uczestnik oświadcza, iż w pełni przysługują mu prawa do programu i jego części będącego
przedmiotem prezentacji konkursowych, a w zakresie w jakim osobiście nimi nie dysponuje,
oświadcza, iż jest uprawniony do ich przenoszenia na podstawie właściwego pełnomocnictwa udzielonego mu przez autora lub prezentującego artystyczne wykonanie.
2. Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania programem będącym przedmiotem prezentacji konkursowych, Wieczoru Laureatów i Koncertu Galowego. W szczególności uczestnik przenosi na Organizatora prawa autorskie (prawa pokrewne) wraz z prawem do korzystania z praw zależnych, na cały okres ich trwania na polach eksploatacji określonych w odrębnym oświadczeniu, które Organizator przedstawi przed prezentacjami finałowymi.
3. Uczestnicy Festiwalu oświadczają, że wyrażają zgodę na użycie swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w akcjach promocyjnych i informacyjnych dotyczących Festiwalu
4. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo dysponowania zarejestrowanym materiałem (foto, audio, video itp.) z Przeglądu, w tym sprzedaży praw do emisji w TV.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzyga zarząd
Stowarzyszenia Promocji Sztuki Kabaretowej „PAKA”.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie.
3. Wysłanie karty zgłoszeniowej na adres agnieszka.kozlowska@paka.pl jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.